NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Serviciul Român de Informații (cu sediul în Bd-ul Libertății nr. 14, sector 5, București) administrează site-ul www.cybersecuritychallenge.ro şi vă informează prin prezenta cu privire la modul în care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în cadrul etapelor de calificare, precum si la faza finala a Campionatului European de Securitate Cibernetică, precum şi cu privire la drepturile pe care le aveți în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.
Date cu caracter personal reprezintă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana vizată). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

PRINCIPIILE LEGATE DE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

– prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în mod legal, echitabil și transparent faţă de persoana vizată;
– colectarea datelor cu caracter personal se face în scopuri determinate, explicite și legitime, acestea nefiind prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
– datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
– datele cu caracter personal sunt exacte și se actualizează în cazul în care este necesar; trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere;
– prelucrarea se realizează într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

SCOPUL PRELUCRĂRII DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Cu ocazia organizării anuale a etapei de calificare naţională pentru Campionatul European de Securitate Cibernetică, Serviciul Român de Informaţii prelucrează datele cu caracter personal în vederea realizării următoarelor activităţi:
– realizării tuturor demersurilor necesare în vederea înscrierii persoanelor interesate la Campionatul European de Securitate Cibernetică, atât la etapa națională cât și la etapa finală;
– realizarea tuturor demersurilor necesare în vederea participării persoanelor selecționate să participe la Campionatul European de Securitate Cibernetică, atât la etapa națională cât și la etapa finală;
– eliberării documentelor care atestă participarea la Campionatul European de Securitate Cibernetică.
TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin operatorului (Serviciul Român de Informaţii), conform art.6 alin.1 literele a), b) şi c) din Regulamentul (UE) 2016/679.
În măsura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal, operatorul va solicita consimțământul dumneavoastră în conformitate cu prevederile art.9 alin.2 lit. a) din Regulamentul (UE) 2016/679.
Legislaţia care stă la baza prelucrării datelor cu caracter personal:
– Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
– Constituţia României;
– Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările și completările ulterioare;
– orice alte acte normative subsecvente cu incidență în domeniul protecției datelor cu caracter personal.
CATEGORIILE DE PERSOANE VIZATE DE PRELUCRĂRILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL
Persoanele participante la etapele de calificare, precum si la faza finala a Campionatului European de Securitate Cibernetică.
În situaţia în care persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani au furnizat date cu caracter personal cu ocazia înscrierii şi, eventual, participării la etapele de calificare, precum si la faza finala a Campionatul European de Securitate Cibernetică, vom obţine consimţământul reprezentanţilor legali în conformitate cu art.8 din Regulamentul (UE) 2016/679.
CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL VIZATE
– Nume și prenume
– Data nașterii
– Localitate de naștere
– Adresa de domiciliu
– Genul/sexul persoanei
– Numele părinților
– Fotografie
– Cod numeric personal
– Serie și număr Carte de identitate
– Serie și număr Pașaport
– Serie și număr Certificat de naștere
– Adresă de e-mail
– Număr de telefon
Serviciul Român de Informații își rezervă dreptul de a solicita participanților orice alte date necesare pentru îndeplinirea obligațiilor ce îi revin în vederea derulării și desfășurării în mod optim a etapelor de calificare, precum si a fazei finale a Campionatului European de Securitate Cibernetică.
În situaţia în care persoanele vizate furnizează date cu caracter personal speciale, operatorul va solicita consimțământul dumneavoastră în conformitate cu prevederile art.9 alin.2 lit. a) din Regulamentul (UE) 2016/679.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate exclusiv în baza consimţământului acordat în mod expres şi neechivoc pentru această prelucrare. Punerea la dispoziţie a datelor şi informaţiilor ce fac obiectul site-ului va fi considerată ca reprezentând consimţământul expres pentru ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de Serviciul Român de Informații, în conformitate cu scopurile anterior menţionate.
Dacă nu doriţi/nu sunteţi de acord ca datele dumneavoastră să facă obiectul prelucrării, aveţi posibilitatea să nu le furnizaţi. De asemenea, aveţi posibilitatea să vă retrageţi consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în orice moment. Retragerea consimţământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului exprimat înainte de retragerea acestuia.
Dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal nu are efecte în situaţiile în care există motive legitime de a prelucra datele dumneavoastră, precum şi atunci când furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligație legală, contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract, precum și dacă aveţi obligaţia să furnizaţi aceste date cu caracter personal.
În ipoteza în care datele dumneavoastră personale au suferit modificări, aveţi dreptul la rectificarea sau completarea acestora.
Ulterior acordului primit de la dumneavoastră, aveţi dreptul la ştergerea datelor cu caracter personal, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate şi nu există alt temei juridic pentru prelucrare.
Dreptul de a restricţiona prelucrarea datelor cu caracter personal este posibilă oricând în cazul în care contestaţi exactitatea datelor; prelucrarea este ilegală şi vă opuneţi ștergerii datelor, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; nu mai este nevoie de datele dumneavoastră în scopul prelucrării, dar le solicitaţi pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; v-aţi opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor dumneavoastră. În aceste situaţii, solicitarea de restricţionare are ca efect încetarea operaţiunilor specifice.
Cu toate acestea, urmare solicitării dumneavoastră de restricţionare a prelucrării datelor cu caracter personal, datele pot fi prelucrate ulterior fără consimţământul dumneavoastră, dacă există motive legitime sau dacă se impune pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.
Aveţi dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc şi pe care le-aţi furnizat, într-un mod structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat, precum şi dreptul de a transmite aceste date altui operator.

TRANSFERUL CĂTRE STATE TERŢE

În cazul în care veţi fi selecţionat pentru a participa la faza finală a Campionatul European de Securitate Cibernetică din anul 2020, ce va avea loc în Viena, Austria, vă informăm că datele dumneavoastră personale vor fi transferate către organizaţia care organizează această ediţie a campionatului, respectiv Cyber Security Austria.
În acest scop vor fi transferate doar acele date cu caracter personal care sunt necesare şi suficiente pentru participarea persoanelor selecţionate la Campionatul European de Securitate Cibernetică din Austria, în conformitate cu cerinţele organizatorilor în această privinţă şi cu respectarea cerinţelor legale impuse prin Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia datelor.

DURATA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele dumneavoastră personale sunt stocate de către Serviciu pe întreaga perioadă a etapelor de selecţie şi calificare, precum şi a derulării Campionatului European de Securitate Cibernetică. Acestea vor fi șterse după finalizarea tuturor demersurilor implicate de derularea Campionatului.
Datele dumneavoastră personale nu vor fi reţinute pentru o perioadă mai mare decât cea necesară pentru organizarea şi derularea Campionatului European de Securitate Cibernetică. Datele personale sunt păstrate şi reţinute conform prevederilor legale sau ale unui contract, cel puţin pe durata în care informaţiile sunt utilizate pentru a vă furniza un serviciu şi atâta timp cât este necesar pentru scopul în care au fost colectate.

SECURITATEA DATELOR

La nivelul operatorului sunt stabilite măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și asigura confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal prelucrate. Vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat si încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația în vigoare.
Toate echipamentele tehnice pe care le folosim pentru prelucrarea datelor dumneavoastră sunt securizate și actualizate pentru a proteja datele. De asemenea, desfăşurăm, la intervale de timp regulate, audituri de securitate asupra sistemelor informatice pe care le folosim pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

INEXISTENŢA UNUI PROCES DECIZIONAL AUTOMAT

Având în vedere specificul relaţiei stabilită între Serviciu şi dumneavoastră, vă informăm că nu veţi face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
Pentru orice detalii suplimentare referitoare la prelucrarea datelor personale poate fi contactată persoana responsabilă cu Protecția Datelor cu Caracter Personal in cadrul etapelor de calificare, precum si la faza finala a Campionatului European de Securitate Cibernetică la adresa de e-mail: ecsc[at]cyberint.ro.

 

 

Pentru a va putea inscrie trebuie sa fiti de acord cu politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal

28-29 August 2021
Pentru inscriere dati click aici